SERVICE CALL 廣告刊登/客服專線
0989 920 842
SERVICE CALL 廣告刊登/客服專線
0989 920 842

小額不求人

1.日會、期會、月會可依個人需求配合長短期借款              
2.免抵押免保人,單純周轉全程保密,手續簡便                              
3.服務親切,歡迎整合負債
市場、攤販、商家、自營
生意人的好夥伴  

 

小額不求人

1.日會、期會、月會可依個人需求配合長短期借款              
2.免抵押免保人,單純周轉全程保密,手續簡便                              
3.服務親切,歡迎整合負債
市場、攤販、商家、自營
生意人的好夥伴